Ochrana proti náhodnému poškodeniu a krádeži

Podmienky krytia

Prehľad

Tento dokument obsahuje podrobnosti o dvoch úrovniach poistenia – ochrane proti náhodnému poškodeniu a náhodnému poškodeniu spojenému s krádežou

Vaša Listina a faktúra spoločnosti Dell vydaná vám bude dôkazom, či ste si zakúpili:

1.len ochranu proti náhodnému poškodeniu alebo

2.ochranu proti náhodnému poškodeniu spojenému s krádežou.

Podpora, na ktorú máte nárok, bude závisieť od vami zvoleného Krytia, ako je uvedené na vašej Listine a faktúre od spoločnosti Dell.

Zmluva o ochrane proti náhodnému poškodeniu a proti náhodnému poškodeniu spojenému s krádežou („Zmluva“) je uzatvorená spoločnosťou London General Insurance Company Limited, registračné číslo 1865673, s registrovanou adresou Integra Nouse, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, ktorá ustanovila spoločnosť Dell Products so sídlom na Raheen Industrial Estate, Limerick, Írsko za svojho Zástupcu na predaj jej poistných produktov a riadenie všetkých reklamácií týkajúcich sa náhodného poškodenia vyplývajúcich z tejto poistky.

Akceptovaním ochrany proti náhodnému poškodeniu alebo proti náhodnému poškodeniu spojenému s krádežou uvedeným na vašej faktúre od spoločnosti Dell súhlasíte s dodržiavaním a akceptovaním podmienok uvedených v tomto dokumente. Prosíme, prečítajte si celú Zmluvu. Tieto podmienky sú doplnkom podmienok akejkoľvek aplikovateľnej hlavnej zmluvy podpísanej medzi vami a spoločnosťou Dell alebo, v prípade neexistencie takejto zmluvy, štandardných predajných podmienok spoločnosti Dell. Táto zmluva je uzatvorená medzi vami a spoločnosťou London General Insurance Company Limited. Spoločnosť Dell je zástupcom pre zúčtovací styk. Všetky slová uvedené veľkými písmenami, ktoré nie sú definované v tejto Zmluve, budú mať význam špecifikovaný vo vyššie uvedenej podpísanej zmluve alebo v štandardných predajných podmienok spoločnosti Dell.

Ochrana proti náhodnému poškodeniu a proti náhodnému poškodeniu spojenému s krádežou je dostupná pre hardvérové a mobilné Výrobky, nie je však potrebné, aby ste si pri nákupe výrobku od spoločnosti Dell zakúpili aj ochranu proti náhodnému poškodeniu a proti náhodnému poškodeniu spojenému s krádežou. Na faktúre vystavenej spoločnosťou Dell bude uvedené, či ste si zakúpili ochranu proti náhodnému poškodeniu alebo proti náhodnému poškodeniu spojenému s krádežou a bude slúžiť ako váš príjmovýblok. Výrobok bude označený výrobným číslom („Servisný štítok“), ktorý vám pomôže overiť zakúpenie ochrany proti náhodnému poškodeniu alebo proti náhodnému poškodeniu spojenému s krádežou Za každý Výrobok, ktorý chcete pokryť touto Zmluvou, musíte zaplatiť poistné zvlášť. Napríklad, tlačiareň zakúpená s notebookom nie je pokrytá Zmluvou na notebook. Naopak, tlačiareň a notebook vyžadujú vlastné oddelené Krytie.

Okrem počítačov a mobilných Výrobkov, napríklad telefónov a zariadenísmartphone, možno je Krytie zakúpiť pre určité periférne zariadenia aj oddelene. Ak ste si zakúpili Krytie pre Periférny výrobok, pokrytie sa bude vzťahovať len na časti zabudované do alebo na základnú jednotku Periférneho výrobku alebo na príslušenstvo, ktoré je nevyhnutné pre normálnu prevádzku základnej jednotky a ktoré sa zasiela na predajné miesto, ako napríklad vnútorná pamäť, zabudovaný LCD, vnútorné komponenty / prepínače, zabudované tlačidlá, zásuvky, kryty alebo panely, diaľkové ovládače, synchronizačné vidlice alebo káble.

PODROBNOSTI O KRYTÍ

OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU POŠKODENIU

– Vzťahuje sa len na prípady zakúpenia Ochrany proti náhodnému poškodeniu a zaplatenie príslušného Poistného, ako je uvedené na vašej Listine a na faktúre od spoločnosti Dell.

ČO JE POKRYTÉ?

Ak dôjde k Náhodnému poškodeniu vášho Výrobku počas trvania Krytia, tento Výrobok opravíme alebo vymeníme v súlade s týmito podmienkami.

Oprava

Počas trvania tejto Zmluvy a na základe ohraničení v nej uvedených vám opravíme Výrobok tak, ako je potrebné na odstránenie akéhokoľvek poškodenia Výrobku, ku ktorému dôjde pri normálnom a bežnom používaní Výrobku a ktoré je spôsobené Náhodným poškodením.

Ak váš Výrobok opravíme, súhlasíte a beriete na vedomie, že môžeme vymeniť pôvodné diely za nové alebo použité od originálneho alebo iného výrobcu. Vymenené časti budú funkčne ekvivalentné k pôvodným častiam. Na základe nášho rozhodnutia môžeme určiť pobočku alebo uzatvoriť zmluvu s treťou stranou na realizáciu opravy Výrobku.

Výmena

Ak sa náš Zástupca rozhodne, že je Výrobok potrebné vymeniť a nie opraviť, potom (ak je to možné) bude náhradný výrobok ekvivalentný alebo lepší ako pôvodný Výrobok zakúpený od spoločnosti Dell, na základe výlučného a primeraného rozhodnutia nášho Zástupcu. Ak váš Výrobok vymeníme, súhlasíte a beriete na vedomie, že náhradný výrobok môže obsahovať pôvodné alebo použité diely od pôvodného alebo iného výrobcu.

Zmluva nepokrýva preventívnu údržbu. Nie je potrebné, aby ste Vy vykonávali akúkoľvek preventívnu údržbu Výrobku, aby ste mohli získať opravu alebo výmenu Výrobku pokrytého touto Zmluvou.

Úroveň odozvy

Úroveň odozvy na opravu alebo výmenu podľa tejto Zmluvy je rovnaká ako úroveň odozvy vašej záruky na základný záručný alebo servisný balík pre Výrobok, ale za predpokladu, že úroveň odozvy neprevýši úroveň odozvy miestneho servisu v nasledujúci pracovný deň po vykonaní diaľkovej diagnostiky, ako je uvedené v popise predbežného podporného servisu spoločnosti Dell na lokalite www.Dell.com/ServiceContractsAk sa nachádzate mimo domovskej krajiny, môže sa úroveň odozvy líšiť a bude zabezpečená na základe primeraného úsilia.

Servisné časti

Bez ohľadu na zakúpenú úroveň servisnej odozvy sú niektoré komponenty špeciálne navrhnuté na jednoduché vybratie a výmenu zákazníkom: takéto časti sú označené ako vymeniteľné zákazníkom (CSR). Ak počas diagnostiky analytik spoločnosti Dell určí, že opravu možno vykonať pomocou určenej časti CSR, spoločnosť Dell zašle určenú časť CSR priamo zákazníkovi. Časti CSR spadajú do dvoch kategórií:

Voliteľné časti CSR – tieto časti sú navrhnuté tak, aby ich mohol vymeniť zákazník. V závislosti od typu služby zakúpenej s podporovaným výrobkom môže spoločnosť Dell zabezpečiť technika, ktorý časti vymení priamo u zákazníka. Ďalšie podrobnosti o tom, ktoré voliteľné časti CSR a úrovne servisnej odozvy majú nárok na inštaláciu priamo u zákazníka bez ďalších poplatkov, získate od analytika technickej podpory.

Povinné časti CSR – tieto časti musí zákazník vymeniť sám. Spoločnosť Dell nezabezpečuje montáž týchto časti . Ak zákazník požiada spoločnosť Dell o výmenu týchto častí, bude mu za túto službu účtovaný poplatok.

Geografické ohraničenia a premiestnenie

Oprava alebo výmena podľa tejto Zmluvy bude dodaná na miesto (miesta) uvedené na vašej faktúre. Úrovne odozvy, hodiny technickej podpory a miestne doby odozvy sa budú z geografického hľadiska líšiť a vo vašej lokalite nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii. Povinnosť opraviť alebo vymeniť premiestnený Výrobok závisí od dostupnosti miestneho servisu a môže podliehať dodatočným poplatkom, ako aj kontrole a opätovnej certifikácii premiestneného Výrobku a v danej dobe aktuálnym konzultačným časovým a materiálovým sadzbám. Reklamácie mimo krajiny, v ktorej ste zakúpili Krytie, sú ohraničené na primerané úsilie a nemusia byť dostupné pre všetkých zákazníkov. Okrem toho, podpora mimo danej krajiny nebude zahŕňať žiadnu výmenu celej jednotky. Pre získanie ďalších podrobností sa skontaktujte s analytikom technickej podpory spoločnosti Dell. Musíte zabezpečiť predstaviteľom spoločnosti Dell dostatočný a bezpečný prístup do vašich zariadení bez akýchkoľvek nákladov pre spoločnosť Dell, aby si mohla splniť svoje záväzky.

Ohraničenia

Reklamácie s ohľadom na ochranu proti náhodnému poškodeniu sú počas trvania tohto Krytia neobmedzené. Reklamácie budú pokrývať len hardvér.

Obmedzenia týkajúce sa mobilných produktov

V prípade produktov, ktoré sú spoločnosťou Dell klasifikované ako mobilné produkty (ako napríklad smartphony alebo tablety), sú nároky na záruku pre náhodné poškodenie v priebehu platnosti tejto zmluvy neobmedzené s nasledujúcim obmedzením:

Ak je rozhodnuté, že mobilný produkt nie je možné opraviť a je nutná jeho plná náhrada, budú v rámci tejto služby v každom období po sebe idúcich dvanástich mesiacov alebo v období zostávajúcom do ukončenia platnosti tejto služby, podľa toho, ktoré z týchto obdobia je kratšie, poskytnuté maximálne dve zariadenia.

Ak napríklad kúpite záruku pre náhodné poškodenie na obdobie dvoch rokov počínajúc januárom a v máji uplatníte nárok, máte v priebehu obdobia nasledujúcich dvanástich mesiacov počínajúc májom nárok na jednu výmenu. Na ďalšie výmeny do mája druhého roka obdobia záruky nemáte nárok.

ČO NIE JE POKRYTÉ?

Táto Zmluva nepokrýva (a Zástupca nebude povinný príslušný Výrobok opraviť ani vymeniť):

1. Ak ste zakúpili Krytie pre počítačové zariadenie alebo mobilný Výrobok, náhodné poškodenie periférnych zariadení alebo komponentov, ako sú (bez ohraničenia) rozširujúce stanice, externé modemy, externé reproduktory, hracie zariadenia, obaly na prenášanie, dodatočné monitory, externé myši alebo notebooky, externá klávesnica k notebooku a ostatné komponenty, ktoré nie sú vnútornou súčasťou počítačového výrobku.

2. Ak ste zakúpili Krytie pre periférne zariadenie alebo mobilný Výrobok, náhodné poškodenie externe pripojených počítačov, periférnych zariadení alebo iných zariadení, ktoré môžu pracovať v spojení s krytým Výrobkom, komponentov, obalov, nástenných držiakov televízorov alebo monitorov, kabeláže alebo položiek klasifikovaných ako „príslušenstvo“ alebo „spotrebné predmety“ a nezabudovaných do alebo na základnú jednotku, ako sú batérie, žiarovky, nevratné alebo vymeniteľné náplne do tlačiarne alebo atramentové náplne, papier na tlač alebo fotografie, pamäťové disky, jednorazové pamäťové zariadenia, káblové spoje, obaly na prenášanie, dotykové perá, rozširujúce stanice, externé modemy, externé reproduktory, hracie zariadenia, hracie disky, dodatočné monitory, externá myš alebo iné vstupné alebo výstupné zariadenia, akékoľvek iné komponenty, ktoré nie sú vnútornou súčasťou Výrobku, pre ktorý ste zakúpili Krytie, prípadne iné časti alebo komponenty vyžadujúce pravidelnú používateľskú údržbu.

3. Softvér, vrátane, avšak nielen: (1) akýchkoľvek porúch alebo poškodenia (vrátane, bez obmedzenia, poškodenia spôsobeného vírusom) softvéru vopred nahraného do, zakúpeného s alebo inak nahraného do Výrobku; a (2) akéhokoľvek softvéru nahraného cez vlastnú továrenskú integráciu alebo akýchkoľvek iných položiek pridaných cez vlastnú továrenskú integráciu. Bude vynaložené primerané úsilie, ale táto Zmluva nezaručuje opravu alebo výmenu nesoftvérových položiek vlastnej závodnej integrácie, ktoré inak môžu byť vylúčenými komponentmi.

4. Akýkoľvek Výrobok nachádzajúci sa mimo krajiny alebo miesta (miest) uvedených na vašej faktúre alebo inom potvrdením objednávky.

5. Akékoľvek poškodenie alebo chybu Výrobku, ktorá má len kozmetický charakter alebo inak neovplyvňuje funkčnosť Výrobku. Podľa tejto Zmluvy nie je žiadna povinnosť opraviť normálne opotrebovanie Výrobku a iné povrchové chyby, ako napríklad poškrabanie a zárezy, ktoré nemajú materiálny negatívny vplyv na používanie Výrobku.

6. Akýkoľvek výrobok, ktorý sa pokúsil opraviť niekto iný okrem Zástupcu. Akákoľvek oprava alebo pokus o opravu Výrobku pokrytého touto Zmluvou inou stranou než nami alebo Zástupcom bude znamenať neplatnosť a zrušenie tejto Zmluvy. Neuhradíme vám žiadnu opravu, ktorú Vy alebo iná osoba vykoná alebo sa pokúsi vykonať na výrobku.

7. Akýkoľvek Výrobok, ktorý bude poškodený v súvislosti s alebo v dôsledku nesprávnej alebo nevhodnej zákazníckej inštalácie. „Zákaznícka inštalácia“ bude zahŕňať ktorúkoľvek z nasledovných činností vykonanú vami alebo treťou stranou vo vašom mene. (1) vybalenie alebo premiestňovanie Výrobku; (2) inštalácia alebo montáž Výrobku na stenu alebo inú konštrukciu (alebo jeho odstránenie po inštalácii); a (3) pripojenie konzol alebo iný ch nosných zariadení určených na montáž alebo uchytenie na stenu, alebo inú konštrukciu (alebo ich odstránenie). Zákaznícka inštalácia nezahŕňa inštalačné služby zakúpené od spoločnosti Dell.

8. Akýkoľvek Výrobok, ktorý sa stratil alebo bol ukradnutý (pokiaľ ste si nezakúpili aj ochranu proti krádeži, ako je uvedené na vašej Faktúre). Na získanie opravy alebo výmeny Výrobku nám musíte vrátiť kompletný poškodený výrobok.

9. Akýkoľvek Výrobok, ktorý je poškodený požiarom alebo externým zdrojom alebo ktorý bol poškodený zámerne. Ak zistíme dôkaz úmyselného poškodenia, nebudeme povinný Výrobok opraviť alebo vymeniť.

10. Akákoľvek obnova alebo prenos údajov uložených na Výrobku. Vy nesiete výlučnú zodpovednosť za všetky údaje uložené na Výrobku. Podľa tejto Zmluvy vám neposkytneme žiadnu službu na obnovu údajov. Ak je však potrebná výmena pevného disku na Výrobku, Zástupca pre vás bezplatne vykoná opätovné nahranie aktuálne platnej verzie hlavných aplikáciía operačného systémového softvéru, ktorý ste pôvodne zakúpili od spoločnosti Dell, vrátane akýchkoľvek aplikácií vlastnej továrenskej integrácie. Neprehlasujeme ani nezaručujeme, že táto Zmluva nás nezaviaže zaistiť, aby akékoľvek aplikácie vlastnej továrenskej integrácie neboli kompatibilné s náhradným výrobkom.

11. Akékoľvek škody vyplývajúce z vojny, násilných teroristických činov alebo zásahu Vyššej moci, ako je, ale nie výhradne, úder blesku, záplavy, tornádo, zemetrasenia a hurikány.

AKO SI NÁROKOVAŤ OCHRANU PROTI NÁHODNÉMU POŠKODENIU

Ak chcete reklamovať (nárokovať si) ochranu proti náhodnému poškodeniu, musíte zavolať Oddelenie reklamácií pre ochranu proti náhodnému poškodeniu na číslo

+421 257 508 303

ČO MUSÍM UROBIŤ?

Keď zavoláte, technik sa opýta na číslo Servisného štítku, ktorý sa nachádza na zadnej alebo spodnej strane vášho Výrobku, na vašej faktúre od spoločnosti Dell a na prednej strane vášho dokumentu.

Keď technik overí zakúpenie ochrany proti náhodnému poškodeniu, môže sa vás opýtať celý rad otázok, aby ohodnotil rozsah a príčinu poškodenia Výrobku.

Ak chcete získať Krytie podľa tejto Zmluvy, musíte spolupracovať s naším Zástupcom, aby sme zaistili správnu opravu vášho Výrobku. Technik sa vás opýta celýrad otázok, aby ohodnotil rozsah a príčinu poškodenia Výrobku Tieto kroky diagnostiky a riešenia problémov môžu vyžadovať viac než len jeden telefonát alebo predĺžené sedenie a môže sa od vás požadovať prístup do vnútra vášho Výrobku, ak je to bezpečné.

Ak bol Výrobok značne poškodený (rozliatie tekutiny, pád z veľkej výšky atď.), náš Zástupca vás môže požiadať, aby ste

Výrobok vrátili do skladu, a to aj v prípade, keď máte nárok na podporu na mieste. Výrobok môže totiž obsahovať skryté poškodenie, ktoré možno diagnostikovať až po oprave viditeľného poškodenia.

Za predpokladu, že budete dodržiavať pokyny nášho Zástupcu, zaplatíme vám všetky náklady, ktoré vám vzniknú z titulu vrátenia vášho Výrobku do opravárne určenej naším Zástupcom. Po prijatí Výrobku do opravárne určenej naším Zástupcom môže byť Výrobok buď opravený, alebo vám náš Zástupca môže poslať náhradný výrobok v závislosti od výsledku hodnotenia poškodenia Výrobku. V niektorých prípadoch, ak je možné na základe telefonátu určiť, že bude potrebný náhradný výrobok, náš Zástupca vám môže na základe svojho rozhodnutia odoslať náhradný výrobok ihneď. Ak nám však nevrátite kompletný poškodený Výrobok, súhlasíte s tým, že budete niesť zodpovednosť za uhradenie maloobchodnej ceny náhradného výrobku.

Doba podpory nebude zahŕňať normálne uznávané sviatky vzťahujúce sa na krajinu, v ktorej sa má realizovať servis. My a náš Zástupca nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť za neposkytnutie alebo oneskorené poskytnutie služieb z dôvodu akejkoľvek príčiny mimo našej kontroly.

Produkt pridaný do zoznamu obľúbených produktov
Produkt bol pridaný do porovnania

Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Pokračovaním v prehliadaní tejto webstránky súhlasíte so zhromažďovaním a používaním cookies na Vašom zariadení.