PRAVIDLá PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Zodpovedným a zároveň prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Peter Adámek X DESIGN, so sídlom na adrese HLinícka 1154/23, 90701 Myjava, IČO: 40469859 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“).

Všetky údaje, ktoré Prevádzkovateľ zhromaždí, sú a budú uložené na území spadajúceho do Európskeho hospodárskeho priestoru.

Kontaktné údaje Správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Hlinicka 1154/23, 90701 Myjava, adresa elektronickej pošty info@notebooky-dell.sk.

II. OSOBNÝ ÚDAJ

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sú potrebné v súvislosti uzatvorením zmluvy, resp. dokončením objednávky. Medzi tieto údaje patrí hlavne meno, priezvisko, adresa, platobné údaje a e-mail. V prípade, že má zákazník vytvorený i zákaznícky účet, je možné, že dochádza ku spracúvaniu i ďalších údajov, ktoré boli zákazníkom poskytnuté dobrovoľne.

Za osobné údaje sa považujú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

E-mail slúži rovnako ako identifikačný údaj pre prihlásenie zákazníka do jeho účtu. Zároveň sa, mimo iného, využíva aj ako miesto pre doručenie potvrdenia objednávky a ďalších potrebných informácii.

III. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

A. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy medzi Vami a našou Spoločnosťou alebo pre vykonanie opatrení Prevádzkovateľom pred uzatvorením takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

B. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

V prípade, že aktuálne ste zákazníkom Spoločnosti (napríklad pokiaľ ste učinili nákup alebo zaslali nám objednávku), môže Spoločnosť použiť Vami poskytnuté údaje (pre účely oprávnených záujmov Spoločnosti), k zasielaniu marketingových oznámení o podobných produktoch či službách Spoločnosti, pokiaľ sa z odberu newsletterov neodhlásite. V ostatných prípadoch Vás Spoločnosť žiada o súhlas so zasielaním marketingových oznámení o produktoch Spoločnosti a o službách, akciách a propagačných kampaniach Spoločnosti.

Odvolanie takéhoto súhlasu, resp. odhlásenie zasielania tzv. newsletterov môžete vykonať kedykoľvek, za použitia internetového odkazu, ktorý je dostupný v každom newsletteri alebo prostredníctvom správy zaslanej na adresu mailing@notebooky-dell.sk.

IV. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je hlavne plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom či vykonanie opatrení Prevádzkovateľom pred uzatvorením takejto zmluvy. Medzi ďalšie dôvody, prečo Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje, je možnosť spravovať Vaše užívateľské účty k službám, umožnenie poskytovať služby, o ktoré ste prejavili záujem, a ďalej z dôvodu zaistenia a zvyšovania bezpečnosti.

Vaše údaje ďalej spracovávame za účelom:

  • zlepšovania kvality služieb, vývoja nových produktov a služieb
  • vykonávania analýz a štatistických meraní
  • analýzy Vašich preferencií a zobrazovaní obsahu, ktorý zodpovedá Vašim individuálnym potrebám
  • zisk výhry v spotrebiteľských súťažiach
  • zasielanie marketingových oznamov

Zo strany našej Spoločnosti nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

V. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných obecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú obecne záväznými právnymi predpismi a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 10 rokov, ak nebude tento Váš súhlas so spracovávaním osobných údajov Vami odvolaný.

Po uplynutí vyššie uvedenej doby sú ukladané po primeranú dobu len základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bola registrácia ukončená či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

VI. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade nutnosti odovzdania za účelom plnenia zmluvy, je v určitých prípadoch potrebné spolupracovať aj s inými spoločnosťami, ktoré plnia úlohy pre prevádzkovateľa. Spoločnosť si starostlivo vyberá svojich partnerov, ktorým Vaše dáta zveruje a ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom či k ich inému zneužitiu. Hlavne sa jedná o prepravné spoločnosti, s ktorými má prevádzkovateľ zmluvný obchodný vzťah.

V prípade nutnosti odovzdania za účelom realizácie platby, sú platobné údaje odovzdávané finančnej inštitúcií alebo príslušnému poskytovateľovi platobných služieb.

Pre účely zasielania reklamných oznámení a reklamných materiálov, môžu byť niektoré Vaše údaje odovzdané externému poskytovateľovi služieb v súvislosti s cielenou reklamou.

Pre účely analýzy a vyhodnocovania štatistických údajov na našich webových stránkach, analytické, anketové a CRM nástroje, primárne za účelom zlepšovania kvality poskytovaných služieb.

VII. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom a informácie, aké údaje o vás spracováva. Ďalej máte právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzení ich spracovávania, právo vzniesť námietku proti spracovávaní Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

V prípade podozrenia z narušenia ochrany osobného a súkromného života, ktoré by malo byť zapríčinené spracovaním osobných údajov, máte právo požadovať adekvátne vysvetlenie. Dotknutá osoba má nárok kedykoľvek sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie alebo zákon, máte mimo iné právo podať sťažnosť u úradu vykonávajúceho dozor.

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V prípade, že tak učiníte, Vaše údaje budú vymazané. Upozorňujeme, že výmaz sa netýka osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ potrebuje pre splnenie povinností udelených mu zákonom, alebo k ochrane svojich oprávnených záujmov.

VIII. COOKIES

Prevádzkovateľ používa v rámci svojich webových stránok tzv. cookies. Cookies sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. V prípade, že sa vrátite na rovnaký web, prehliadač pošle uložený textový súbor, teda cookie, späť a server získa znovu informácie, ktoré si u Vás predtým uložil. Prevádzkovateľ používa cookies hlavne z dôvodu, aby mohol poskytovať čo najkvalitnejšie služby podľa individuálnych potrieb zákazníka.

Cookie v žiadnom prípade nemôže serveru poskytnúť žiadne dáta z vášho pevného disku, neprezradí mu emailovú adresu ani žiadne iné informácie o užívateľovi prehliadača.

Aké súbory cookies používame?

Prevádzkovateľ využíva krátkodobé a dlhodobé typy súborov. Krátkodobé zostávajú vo vašom počítači len do doby, než zatvoríte okno prehliadača. Dlhodobé zostávajú vo vašom počítači dlhšie, alebo pokiaľ ich neodstránite (doba závisí na nastavení samotných cookies a na nastavení Vášho prehliadača).

Používané cookies podľa ich funkcií

Analytické: pomáhajú vyobrazovať návštevnosť a pochopiť zákaznícke potreby

Trackingové: využívajú sa pre rozbor chovania zákazníka na stránkach Spoločnosti a k následnému prispôsobeniu nákupného procesu podľa týchto informácií

Remarketingové: vďaka nim je možné lepšie poznať svojho zákazníka a upraviť reklamy i zobrazovania kategórii produktov podľa jeho záujmov

Konverzné: nimi je zisťovaná výkonnosť jednotlivých predajných kanálov

Esenciálne: sú dôležité pre celkové fungovanie webu

Súhlas s použitím cookies je dobrovoľný a v prípade jeho neudelenia nie je webová stránka prevádzkovateľom žiadnym spôsobom obmedzená.

IX. BEZPEČNOSŤ

Prevádzkovateľ považuje bezpečnosť osobných údajov zákazníkov za jednu zo svojich priorít, pričom bezpečnosť zaisťuje za použitia technických a organizačných opatrení. Všetky údaje, ktoré zákazník prevádzkovateľovi poskytne, sú spracovávané automaticky zabezpečeným elektronickým systémom.

Ku všetkým osobným údajom a s nimi spojeným databázam je obmedzený prístup. Prístup je umožnený len oprávneným osobám, ktoré absolvovali školenie v oblasti ochrany osobných údajov a bezpečnosti dát. Tieto osoby sú rovnako viazané povinnosťou mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií.

X. KONTAKTY

Pre získanie informácií týkajúcich sa bezpečnosti ochrany osobných údajov, postupu ich užívania a využitia práv subjektu osobných údajov, môžete Prevádzkovateľa kontaktovať na adrese info@notebooky-dell.sk.

Produkt pridaný do zoznamu obľúbených produktov
Produkt bol pridaný do porovnania